برج خاموشان (دخمه)

هر چقدر که از شهر تفت دور می شدیم به اوج سفرمان نزدیک تر می شدیم گویی در عمق تاریخ مردگان را در سفر آخرت به برج خاموشان یا دخمه همراهی می کردیم.