دسته بندی

مالزی

ذول و جزیره پنانگ

بعد از میزبانی ذول از من در جزیره پنانگ مالزی ازش قول گرفتم که به تهران بیاد و بقولش عمل کرد