مرور برچسب

دوستان

پاریس و دردسرهاش

روزهای اول در پاریس با تمام مشکلاتی که ابتدای سفرم (گم شدن کوله پشتیم) پیش اومده بود تجربه فوق العاده ای بود

ذول و جزیره پنانگ

بعد از میزبانی ذول از من در جزیره پنانگ مالزی ازش قول گرفتم که به تهران بیاد و بقولش عمل کرد